Algemene voorwaarden Adventis

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Adventis te Steenbergen, Kamer van Koophandel 76264203 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Adventis alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1. Offerte en aanvaarding

1.1. Adventis stelt een offerte op waarin Adventis aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Adventis aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Daarnaast biedt Adventis hostingdiensten aan, voor zover omschreven in het aanbod of offerte. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
1.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Adventis kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Adventis daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Adventis. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
1.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Adventis werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Adventis verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.Adventis zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

2. Uitvoering van de Diensten

2.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Adventis uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Adventis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Adventis worden verstrekt.
2.3. Opdrachtgever zal Adventis toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Adventis redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
2.4. Adventis garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Adventis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Adventis is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
2.5. Adventis is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
2.6. Adventis heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Adventis niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
2.7. Adventis zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

2.8. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Adventis bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Adventis daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Adventis zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Adventis gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. Adventis zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

2.9. Opdrachtgever mag de Diensten in geen geval gebruiken voor toepassingen met verhoogd risico. Hieronder wordt verstaan: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade.

2.10. Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van Adventis dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

3. Beschikbaarheid en ondersteuning

3.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het leveren van (web)hostingdiensten, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

3.2. Adventis zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Adventis biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.

3.3. Door Adventis opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.

3.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Adventis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. 

3.5. Indien zulks is overeengekomen, zal Adventis Opdrachtgever toegang tot een account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Adventis te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

3.6. Adventis zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

3.7. Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

4. Verplichtingen van Opdrachtgever

4.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het leveren van (web)hostingdiensten, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

4.2. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Adventis van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

4.3. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Adventis verboden om met gebruikmaking van de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:

  • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

4.4. Het verspreiden van pornografische materialen middels de Diensten is niet toegestaan.

4.5. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgeveren of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Adventis of overige Opdrachtgeveren. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Adventis, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Adventis, haar Opdrachtgeveren of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

4.6. Indien naar het oordeel van Adventis hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Adventis of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Adventis gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Adventis mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

4.7. Wanneer Adventis een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Adventis Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Adventis zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Adventis heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Adventis meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Adventis de klacht niet door te sturen.

4.8. Indien Adventis van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Adventis een backup zal maken) het betreffende materiaal verwijderen, zonder daarbij een reservekopie te hoeven maken (waartoe zij wel gerechtigd is). Adventis zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. Adventis zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

4.9. Adventis is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Adventis gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

4.10. Hoewel Adventis ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Adventis nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

4.11. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”).

5. Zoekmachine-optimalisatie

5.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
5.2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Adventis kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
5.3. Opdrachtgever machtigt Adventis hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Adventis hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

6. Reclame

6.1. Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Adventis zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever.
6.2. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s) direct aan Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. Adventis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren van een reclamecampagne wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te voldoen.

7. Hosting

7.1. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal Adventis zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
7.2. Indien Adventis geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Adventis niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

8. Domeinnaam

8.1. Indien de Dienst strekt tot de het leveren van een domeinnaam zal Adventis zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Adventis geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Adventis niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

8.3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Adventis vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.4. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Adventis, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Adventis schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Adventis is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Adventis.

8.6. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Adventis zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

8.7. Adventis heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.8. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Adventis gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

9. Opslag- en datalimieten

9.1. Adventis kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

9.2. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Adventis na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen. 

9.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

9.4. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Adventis gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

10. Ontwikkelen van Werken

10.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
10.2. Adventis geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
10.3. Adventis is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Adventis levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Adventis. Opdrachtgever vrijwaart Adventis van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
10.5. Adventis heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
10.6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Adventis zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
10.7. Opdrachtgever vrijwaart Adventis voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Adventis.
10.8. Adventis zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Adventis Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Adventis Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Adventis is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Adventis gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

11. Oplevering en aanvaarding

11.1. Adventis zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
11.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
11.3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
11.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Adventis zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Adventis doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
11.5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Adventis een redelijk aantal revisierondes volgen.
11.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Adventis gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Adventis kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
11.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Adventis het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

12. Rechten van intellectueel eigendom

12.1. Adventis gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Adventis zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Adventis liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.
12.2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Adventis Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
12.3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.
12.4. De door Adventis ontwikkelde Werken blijven eigendom van Adventis. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
12.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
12.6. Het is Adventis toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Adventis door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 
12.7. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.500,00 per inbreukmakende handeling betalen aan Adventis. Dit doet niets af aan het recht van Adventis om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

13. Installatie en onderhoud van Werken 

13.1. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Adventis voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Adventis.
13.2. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Adventis zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Adventis is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen. 
13.3. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Adventis heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Adventis kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Adventis kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

14. Wijzigingen aan de Diensten

14.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
14.2. Indien Adventis meer werk moet verrichten dan Adventis had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Adventis gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
14.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Adventis tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

15. Prijzen en betaling

15.1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever. De factuur dient jaarlijks vooraf voldaan te worden.
15.2. Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever is 30% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een Werk (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra Adventis meldt dat het werk zal beginnen
15.3. Adventis zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
15.4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
15.5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Adventis te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Adventis de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Adventis blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
15.6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
15.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
15.8. Eens per kalenderjaar is Adventis gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Adventis zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
15.9. Alle prijzen die door Adventis worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
15.10. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Adventis. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
15.11. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Adventis volledig bewijs op.

15.12. Indien Opdrachtgever in verzuim is, mag Adventis de voor Opdrachtgever gehoste websites en andere materialen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk maken totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

16. Geheimhouding

16.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
16.2. Adventis mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
16.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Adventis is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
17.2. Iedere aansprakelijkheid van Adventis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden. 
17.3. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Adventis slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag. 
17.4. De aansprakelijkheid van Adventis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Adventis direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Adventis ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Adventis in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Adventis.
17.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Adventis door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Adventis kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

18. Duur en opzegging

18.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Indien de overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar. Onder Abonnement wordt verstaan: de overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).

18.2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn.

18.3. Adventis mag de overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a) Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b) Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
c) Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
d) De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd
18.4. Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst.
18.5. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
18.6. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Adventis gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Adventis is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

19. Wijzigingen in overeenkomst

19.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
19.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Adventis echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
19.3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Adventis overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Adventis zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Adventis bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
19.4. Adventis mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
19.5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
19.6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

20. Slotbepalingen

20.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Adventis gevestigd is.
20.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
20.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
20.4. De door Adventis ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
20.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Adventis steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Aanvragen

Laat je gegevens achter of gebruik de chat links onder en dan gaan we aan de slag.

Binnen no time jouw shop online.